Choose WWB Basic WWB Pro WWB Enterprise
for your organization

WWB Basic

A good start
from 4
49 EUR*
monthly per person
 • Easy sharing of feedback
 • Recognize and appreciate workers
 • Monitoring of standards
 • Employee suggestion system (Kaizen)
 • Rankings and summaries
 • Available for Android/iOS/PC/Mac

WWB Pro

For the more demanding
from 6
99 EUR*
monthly per person
 • Everything that’s in WWB Basic, plus:
 • Management by objectives (MBO)
 • KPI indicators
 • Specialized accounts for inspectors
 • Mutual feedback
 • Self-evaluation

WWB Enterprise

For those needing customization
0 Priced individually
 • Everything that’s in WWB Pro, plus:
 • Management of production orders
 • Reporting of leave
 • Competency matrices
 • Integration with HR systems
 • Integration with production systems
Core modules
Mobile application A simple and intuitive “digital notebook” for managers that makes it easy to give feedback to employees. Registrations can be accompanied by a note dictated using the speech-to-text feature or by a photo taken with one’s phone. An employee can also log into the app to view his profile or (for example) submit an initiative.
Engagement (“Like”/“Dislike”) A module that lets you give employees points for instances of engagement, providing them with feedback in real time. This boosts employees’ commitment and improves the quality of their work. 
Employee profile Individual employees can be given the ability to log in to their own profile to view their results in real time. The option is also available for workers who don’t have a business email account.
Rankings Identify the best-performing employees from the entire organization and in individual departments, using selected criteria (e.g., the most initiatives submitted).
Manager’s Panel Access to full information about teams, in-depth analysis of results, and more advanced functions (e.g., for managing organizational structures and defining indicators) are available through the Manager's Panel, which a supervisor can log in to from any web browser.
Employee initiatives The system lets you register employee initiatives and suggestions (e.g., according to the Kaizen methodology). Initiatives can be registered by a worker’s supervisor, or they can be reported directly by the worker at the level of the Employee Card. Frequent initiatives translate into increased effectiveness.
Prevention of violations The Violations module lets managers monitor “hard” standards like OSH, HACCP, quality, and InfoSec and register even minor violations. The effect of introducing the module is a clear decrease in these types of behavior.
Effectiveness % A daily or weekly overview of an employee’s task performance as a percentage.
Document sharing Share documents with employees in PDF format, including workplace rules, task instructions, or forms.
Absences A manager can record employees’ absences.
Periodic developmental conversations Thanks to the system’s periodic (e.g., quarterly or semiannual) account of a worker’s behavior in relevant categories and competencies, you can have more substantive conversations regarding his or her strengths and opportunities for development. You can record the steps that you’ve agreed on in the person’s Employee Card.
Monthly reports Monthly reports keep you informed about the state of the organization. They’re created both for the entire company and for individual managers. You’ll learn about employees’ job effectiveness, the number and type of violations and initiatives, and the status of KPIs.
Easy exporting to Excel All data from the system can be downloaded to files in .xlsx format, so you can use them later in Excel or other programs.
Additional modules
Individual goals Set goals, monitor progress, and tabulate outcomes in real time.

-

Indicators (KPIs) On an ongoing basis, reconcile individual quantitative indicators like the number of units produced per shift, the number of supply shortages, and the number of vehicles loaded. You can also define team or organization-wide indicators, such as monthly production tonnage.

-

Messages Send messages to employees regarding organizational news, personnel policies, or other topics. You can address messages to groups or individuals. This option is also available for employees who don’t have a business email account.

-

Sodexo benefits Show your appreciation for your best employees with motivational benefits. The WinWinBalance system is integrated with Sodexo, one of the world's most popular cafeteria systems.

-

Inspectors Give your inspectors the authority to monitor company-wide standards for which they’re responsible, in areas like Health and Safety, Quality, and GDPR.

-

Mutual feedback Strengthen a culture of collaboration and openness by allowing your employees to provide mutual feedback.

-

Self-evaluation Take note of your own successes and record your opportunities for improvement, in order to better track your progress and its impact on results. You can also signal your accomplishments and needs to your supervisor in this way.

-

Competency matrices Combine the knowledge of employee behavior with acompetency matrix to better manage workers’ current skills and ongoing development.

-

-

Leave reporting A module that allows employees to record time off using the WinWinBalance system.

-

-

Production orders A module that lets you link an employee with the results of each production order on which he or she has worked, presenting the outcomes on his or her Employee Card and on reports regarding order fulfillment.

-

-

Monthly closings Using the monthly reconciliation formulas employed by a client, the WinWinBalance system can integrate data from other sources (like ERP-type production tracking systems) and – based on that information and the company’s chosen algorithms – calculate bonuses and other compensation elements for individual employees.

-

-

Integration with personnel systemsThe ability to integrate WinWinBalance with HR systems, such as Enova, Teta. Thanks to this, information about employment, layoffs, reclassifications, absences, or vacations will update automatically.time.

-

-

Integration with production systemsThe possibility of integrating WinWinBalance with production systems (ERP). Thanks to this functionality, information about “hard” employee performance indicators (like efficiency and OEE) will be downloaded to WWB’s Employee Cards in realtime.

-

-

AI module
Smart Assistant Achieve managerial excellence thanks to predictive AI that advises you on how to achieve higher productivity, enhance safety, and increase employee satisfaction (after roughly 12 months of using the system, to build the pool of data needed to feed the predictive models).

-

-

Moduły podstawowe
Aplikacja mobilna To prosty i intuicyjny elektroniczny “notes” menedżera, z którego można dać pracownikowi punkt feedbacku w łatwy sposób. Do punktów można dołączyć notatkę podyktowaną głosowo, korzystając z funkcji transkrypcji mowy na pismo, lub dodać zdjęcie. Poprzez aplikację również pracownik może zalogować się do swojego profilu i np. zgłosić inicjatywę.
Zaangażowanie (like/dislike) Moduł umożliwiający dawanie pracownikom punktów za zaangażowanie i przekazywanie feedbacku przez przełożonego w czasie rzeczywistym. Wpływa na zwiększenie zaangażowania i poprawę jakości pracy pracowników. 
Profil pracownika Każdy pracownik może mieć możliwość zalogowania się do własnego profilu, w którym może zapoznać się ze swoimi wynikami w czasie rzeczywistym. Opcja dostępna również dla pracowników nieposiadających maila służbowego.
Rankingi Wyłoń najlepszych pracowników z całej organizacji oraz w poszczególnych działach lub kryteriach (np. najwięcej inicjatyw).
Panel menedżera Dostęp do wszystkich informacji o zespołach, pogłębiona analityka wyników oraz bardziej zaawansowane funkcje (np. zarządzanie struktura pracowników, definiowanie wskaźników itp.) są dostępne poprzez panel menedżera, do którego przełożony może zalogować się z dowolnej przeglądarki internetowej.
Inicjatywy pracownicze System umożliwia rejestrowanie inicjatyw/sugestii pracowniczych (zgodnie z metodyką Kaizen). Inicjatywy mogą być rejestrowane przez przełożonego, ale mogą być też zgłaszane bezpośrednio przez pracownika z poziomu karty pracownika. Występowanie inicjatyw przekłada się na wzrost efektywności.
Prewencja naruszeń Moduł Naruszeń umożliwia monitorowanie przez managerów twardych standardów (BHP, HACCP, Jakość, Bezpieczeństwo Informacji, itp.) i rejestrowanie nawet drobnych naruszeń. Efektem wprowadzenia modułu jest wyraźny spadek tego typu zachowań.
% efektywności Dzienne/tygodniowe określane procentowo podsumowanie stopnia realizacji zadań pracownika.
Udostępnianie dokumentów Udostępniaj dowolne dokumenty w formacie pdf (np. regulaminy, instrukcje stanowiskowe, formularze).
Absencja Menedżer może rejestrować nieobecność pracowników.
Okresowa rozmowa rozwojowa Okresowe (kwartalne/półroczne etc.) zestawienie opisów zachowań pracownika w poszczególnych kryteriach kompetencji dzięki, któremu przeprowadzisz rzetelną rozmowę z pracownikiem na temat jego mocnych stron i możliwości rozwoju oraz utrwalisz uzgodnienia karcie pracownika.
Raporty miesięczne Comiesięczny raport informujący o kondycji organizacji. Tworzony jest on zarówno dla całej firmy, jak i dla poszczególnych managerów. Dowiesz się z niego o efektywności pracy pracowników, liczbie naruszeń oraz inicjatyw, a także o KPI.
Eksport danych do Excel Wszystkie dane z systemu możesz pobrać do pliku w formacie xls, dzięki czemu możesz je później używać, np w programie Excel.
Dodatkowe moduły
Cele indywidualne Wyznaczaj cele, monitoruj i rozliczaj postęp ich realizacji w czasie rzeczywistym.

-

Wskaźniki (KPI) Rozliczaj na bieżąco indywidualne wskaźniki ilościowe, takie jak: liczba wyprodukowanych sztuk na zmianę, liczba braków, liczba zapakowanych transportów. Możesz definiować również wskaźniki zespołowe lub dotyczące całej organizacji, np. miesięczny tonaż produkcji.

-

Komunikaty Wysyłaj do pracowników komunikaty dotyczące spraw organizacyjnych, kadrowych itp. Możesz wysyłać wiadomości grupowe lub skierowane do pojedynczych osób. Opcja dostępna również dla pracowników nieposiadających maila służbowego.

-

Benefity Sodexo Doceń najlepszych pracowników motywującymi benefitami. System WinWinBalance jest zintegrowany z jednym z najpopularniejszych na świecie systemem kafeteryjnym Sodexo.

-

Inspektorzy Nadaj swoim inspektorom uprawnienia do monitorowania w całej firmie standardów, za które są odpowiedzialni, np. BHP, Jakość, RODO.

-

Wzajemny feedback Wzmacniaj kulturę współpracy i otwartości i pozwól swoim pracownikom na przekazywanie wzajemnego feedbacku.

-

Selfewaluacja Doceń się za sukcesy i odnotuj sytuacje do poprawy, aby lepiej śledzić swoje postępy i ich przełożenie na wyniki. Możesz również w ten sposób sygnalizować je swojemu przełożonemu.

-

Matryce kompetencji Połącz wiedzę o zachowaniach pracownika z matrycą kompetencji by lepiej zarządzać jego umiejętnościami i rozwojem.

-

Zgłaszanie urlopów Moduł umożliwiający zgłaszanie urlopów przez pracowników, za pomocą systemu WinWinBalance.

-

Zlecenia produkcyjne Moduł pozwalający powiązać pracownika z wynikiem każdego zlecenia, które realizuje oraz zaprezentować go na karcie pracownika i w raportach efektywności zleceń.

-

Zamykanie miesiąca W oparciu o przyjęty przez firmę algorytm miesięcznych rozliczeń, system WinWinBalance może zintegrować dane również z innych źródeł, np. systemów rozliczenia produkcji klasy ERP i na ich podstawie, w oparciu o przyjęte w firmie zasady, wyliczyć wysokość składników wynagrodzenia (premie) dla poszczególnych pracowników.

-

Integracja z sys. Kadrowym Możliwość integracji systemu WinWinBalance z systemami kadrowymi, np. Enova, Teta. Dzięki temu informację o zatrudnieniach, zwolnieniach, przeszeregowaniach, nieobecnościach, czy urlopach zaktualizują się automatycznie.

-

Integracja z sys. Produkcyjnym Możliwość integracji systemu WinWinBalance z systemami produkcyjnymi (ERP). Dzięki temu informacje o twardych wskaźnikach pracy pracowników, takich jak: wydajność, OEE, itp. będą zaciągane do kart pracowników w czasie rzeczywistym.

-

Moduł AI
Inteligentny Asystent Osiągnij doskonałość zarządzania dzięki predykcją AI, które podpowiedzą Ci jak osiągnąć wyższą efektywność, poprawić bezpieczeństwo i zwiększyć satysfakcję pracowników (po upływie około 12 miesięcy budowania bazy danych, do zasilenia modeli predykcyjnych).

-

FAQ

From the moment of registration in the system, you have 30 days to test out its full Basic version.


During this time, access to WinWinBalance is free and unlimited – you can add as many employees as you want.

Please contact our Helpdesk. You can do this via the form on the website, or you can contact us by phone at (+48) 605 043 266

No, access to the trial version is free for 30 days, after which we will contact you to see if you would like to complete a subscription transaction.

Deployment time depends on the selected version of WinWinBalance. The Basic version uses a SaaS model, so you get access to the system and training materials immediately after creating an account.


With the Pro version, the implementation time is typically about 4 weeks, depending on your needs and the number of employees to be trained. With the Enterprise version, implementation time is agreed upon individually with each client.

Would you like to try the system free of charge? free of charge?

Install the trial version and see how the
WinWinBalance® app works in practice for 30 days